0

Košík je prázdný

(platné od 1. 4. 2016)

I. Obecná ustanovení

 1. Provozovatelem internetového obchodu (dále jen eshopu) s doménou www.metal-trade.cz je společnost Metaltrade International s.r.o. (dále jen prodávající), se sídlem Jihlavská 7, 664 41 Troubsko, IČ 27710157. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 53647 a je zastoupená Richardem Zichem, jednatelem společnosti.
 2. Kupujícím může být konečný spotřebitel, živnostník nebo právnická osoba, pořizující zboží za účelem spotřeby nebo dalšího prodeje.
 3. Tyto obchodní podmínky se vztahují na objednávky a dodávky standardního sortimentu výrobků, nabízených prostřednictvím eshopu prodávajícího. Pro individuální objednávky zboží mohou být některé podmínky upraveny.
 4. Tyto obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb. obchodním zákoníkem v platném znění.

II. Objednávka a kupní smlouva

 1. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení přijetí objednávky prodávajícím. Kupující zasláním své objednávky stvrzuje, že se seznámil se zněním obchodních podmínek a souhlasí s nimi.
 2. Objednávka kupujícího může být podána prostřednictvím eshopu na adrese www.metal-trade.cz, emailovou zprávou na adrese inf@metal-trade.cz; objednavky@metal-trade.cz; faxem na čísle 547 228 323 nebo telefonicky na čísle 547 228 061 (v případě stálého odběru a malého počtu položek). V případě doručení objednávky jinou formou než prostřednictvím internetového obchodu je kupující povinen do objednávky uvést aktuálně platné kódy výrobků a požadované množství zboží odpovídající počtu kusů (metrů) v balení. Tyto údaje jsou v platném znění uvedeny pouze v ceníku 2018, katalogu 2013 nebo v eshopu. Dále je nutné uvést identifikaci kupujícího včetně fakturační a dodací adresy (pokud se liší od fakturační) a kontaktní osobu s uvedeným telefonickým nebo emailovým spojením.
 3. Po odeslání objednávky prostřednictvím eshopu obdrží kupující obratem automaticky generovaný email s referenčním číslem objednávky a rekapitulací objednaného zboží. Prodávající zpracuje přijatou objednávku a před její expedicí zašle emailem kupujícímu daňový doklad, a oznámení termínu expedice.
 4. V případě, že prodávající nemůže dodat objednané zboží kupujícímu v plném rozsahu, uvědomí o tom kupujícího do druhého dne od obdržení objednávky a učiní pozměněnou nabídku dle možností prodávajícího.
 5. Minimální výše jednotlivé objednávky je 800Kč bez DPH a bez účtovaného poplatku za dodání. Pokud není sjednáno jinak, je možné nakupovat pouze celá balení výrobků a to dle aktuálně platných údajů uvedených v eshopu.

III. Expedice a dodací podmínky

 1. Objednávky doručené prodávajícímu v pracovní dny do 12 hod jsou standardně expedovány v den přijetí, nejpozději však následující pracovní den po obdržení objednávky. V případě delšího prodlení s odesláním objednaného zboží bude kupující o této skutečnosti informován.
 2. Závazek prodávajícího dodat kupujícímu objednané zboží je splněn v okamžiku, kdy je zboží převzato kupujícím. V okamžiku splnění závazku prodávajícího přechází na kupujícího i nebezpečí škody na zboží a povinnost nakládat s nevratnými obaly zboží v souladu se zákonem o obalech.
 3. Zboží je standardně baleno v polyetylénových obalech, kartonových krabicích, v pytlích z přírodní příze nebo na plastových či dřevěných cívkách. Prodávající zajistí, aby jednotlivá balení zboží byla opatřena kódem, názvem, množstvím a čárovým kódem specifickým pro daný výrobek. Prodávající zabalí zboží pro přepravu takovým způsobem, aby při obvyklé manipulaci nemohlo dojít k jeho poškození v průběhu přepravy. Cena balení je zahrnuta v prodejních cenách zboží.
 4. Prodávající doručí kupujícímu objednané zboží jedním z následujících způsobů.
  • Přepravní společností formou balíků do hmotnosti 45 kg s doručením následující pracovní den od odeslání.
  • Přepravní společností na paletách s doručením do dvou pracovních dnů od odeslání.
  • Osobním odběrem kupujícího ( v pracovní době Po – Pá 8:00 – 16:00 hod na adrese sídla prodávajícího).
 5. V případě dodání objednaného zboží přepravcem je kupující povinen objednané zboží, ve lhůtě do 5 dnů od doručení výzvy, od přepravce převzít a toto převzetí písemně potvrdit označením názvu subjektu/ jména kupujícího a podpisem pověřené osoby k převzetí do přepravního listu. Pokud je zboží dodáno formou dobírky, je kupující povinen při převzetí uhradit dohodnutou kupní cenu za zboží uvedenou v příslušném daňovém dokladu.

IV. Cenové a platební podmínky

 1. Pro kupující bez přidělené stálé cenové skupiny platí v internetovém obchodě prodejní ceny, které jsou rozčleněny do jednotlivých cenových (rabatových) skupin IC1 – PCC. Tyto cenové skupiny jsou automaticky přidělovány v závislosti na celkové hodnotě nákupu v košíku a platí pro neregistrované zákazníky. Cenová rozpětí jednotlivých skupin jsou uvedena v následujícím seznamu. V seznamu je dále stanoveno, která strana a za jakých podmínek hradí cenu za dopravu objednaného zboží.
  • IC1 800 – 1000Kč (nad 1000,- bez DPH dopravné zdarma)
  • IC2 1000 – 1500Kč (cenu za dopravné hradí prodávající)
  • IC3 1500 – 2000Kč (cenu za dopravné hradí prodávající)
  • IC4 2000 – 3000Kč (cenu za dopravné hradí prodávající)
  • PCA 3000 – 4000Kč (cenu za dopravné hradí prodávající)
  • PCB 4000 – 6000Kč (cenu za dopravné hradí prodávající)
  • PCC 6000 – 10000Kč (cenu za dopravné hradí prodávající)
 2. Pro opakované pořizování zboží nabízíme možnost přidělení stálých cenových skupin PCA – PCF. Tato nabídka platí pouze pro živnostníky a právnické osoby. Prodávající těmto subjektům dále nabízí možnost hradit nákupy fakturou s odloženou splatností (podmínkou jsou první dva nákupy hrazeny hotově či předem). Nastavení stálé cenové skupiny je možné jen po dohodě s pracovníkem obchodního oddělení (tel. +420 547 228 061).
 3. Pokud cenu za doručení objednaného zboží hradí kupující, je mu tato cena účtována následovně.
  • za zboží v balíku do hmotnosti 45 kg je účtován poplatek 100Kč bez DPH (10Euro)
  • za zboží na 1/2 paletě (80×60) do hmotnosti 300 kg je účtován poplatek 500Kč bez DPH (není zasílána do SK)
  • za zboží na paletě (120×80) do hmotnosti 500 kg je účtován poplatek 800Kč bez DPH (65Euro)
  • za zboží na paletě (120×80) do hmotnosti 1000 kg je účtován poplatek 1100Kč bez DPH (95Euro)
 4. Kupní cenu za objednané zboží vyúčtuje prodávající kupujícímu formou faktury s následujícími možnostmi úhrady. Se splatností hotově při doručení (dobírkou), hotově při převzetí zboží kupujícím v sídle prodávajícího, nebo bankovním převodem provedeným před odesláním zboží (zálohová faktura). Platba kartou od 1.3.2017 není možná. K zásilce zboží může být přiložen pouze dodací list, standardně i faktura, daňový doklad je zasílán i v elektronické podobě a to se všemi náležitostmi daňového dokladu ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
 5. Nákup zboží na fakturu s odloženou splatností nabízíme pouze po uskutečnění minimálně 2 nákupů uhrazených hotově. Pro registrované kupující, kteří nakupují zboží opakovaně nebo za účelem jeho dalšího prodeje, jsou obchodní podmínky dále upraveny a kupující jsou s nimi obeznámeni.

V. Záruční a reklamační podmínky

 1. Záruční doba na zboží činí 24 měsíců od data převzetí zboží kupujícím. Záruku nelze uplatnit na vady zboží způsobené nesprávnou manipulací, nevyhovujícím skladováním nebo nevhodným používáním zboží k jinému účelu než pro které bylo zboží určeno. Dále nelze reklamaci uplatnit na výrobky se stanovenou maximální pracovní nosností, u kterých byla tato nosnost prokazatelně překročena.
 2. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Reklamace týkající se záměny zboží, dodaného množství, stejně jako jiné zjevné vady je kupující povinen reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří pracovních dnů od převzetí zboží.
 3. Reklamaci na zjevné vady zboží je možné uplatnit písemně nebo emailem na adrese info@metal-trade.cz. Současně s reklamací vady, pokud se smluvní strany dohodnou na výměně zboží, je třeba, aby kupující doručil prodávajícímu reklamované zboží na adresu sídla prodávajícího a to na náklady prodávajícího.
 4. V případě skrytých nebo sporných vad vydá prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení reklamovaného zboží a ve lhůtě do 30-ti kalendářních dnů prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace. V případě oprávněného uplatnění záručních vad má kupující vůči prodávajícímu nárok na dodávku bezvadného zboží.
 5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zásilky. V případu zjevného poškození obalu je kupující povinen na místě sepsat s přepravcem záznam o škodě, vyčíslit její výši a pořídit fotografickou dokumentaci škody. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje, že zásilku převzal v neporušeném stavu. Pokud kupující zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost prodávajícímu, nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí zásilky.

VII. Ostatní ustanovení

 1. Specifické údaje o zboží uvedené v internetovém obchodě, konkrétně technické údaje, rozměry, váha, a materiálové specifikace vycházejí z údajů výrobců zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálně dostupných údajů a jsou průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo tolerance údajů týkajících se rozměrů a hmotností výrobků v rozsahu +- 10% oproti údajům zde uvedeným.
 2. Fotografie a obrázky výrobků v internetovém obchodě mohou mít pouze ilustrativní charakter.
 3. Přípustná množstevní odchylka v balení je +-3%. Tato odchylka zahrnuje tolerance průmyslových vah.
 4. Údaje o nosnostech jednotlivých výrobků uvedených v katalogu jsou garantovány pouze u výrobků ze zušlechtěných a legovaných ocelí. Údaje o nosnostech výrobků z jiných materiálů mají pouze orientační charakter. Prodávající není odpovědný za škody způsobené selháním výrobků z jiných materiálů a to při jakémkoli zatížení.

V Troubsku 1.3.2018